TR | EN
    
2017 MDP

2017 MDP Bağımsız Değerlendirici İlanı

T.C.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)

TR72 (KAYSERİ – SİVAS – YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı teklif çağrısı kapsamında “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı”, “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” başlıkları altında mali destek programları 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilmiştir. Programlar kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilecek esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.


Bağımsız değerlendiriciler teklif çağrısı döneminde oluşturulan bağımsız değerlendirici havuzundan programlarla ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından belirleneceklerdir.


Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler


“Bağımsız Değerlendirici” olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.


Ayrıca adayların,

 • Proje döngüsü yönetimi
 • Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi
 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve proje uygulama usulleri
 • Diğer destek programları kapsamında proje uygulaması ve yönetimi
 • Finansal analiz ve mali tabloların yorumlanması
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi

konuları ile ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.


2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI


1. ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN ADI

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR72/18/EGV

TOPLAM BÜTÇE

10.000.000  

PROGRAMIN AMACI

Bu program ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması

PROGRAMA ÖZEL DÜZENLEMELER

 • * Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir.
 • * Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.


2. KENTSEL VE SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN ADI

KENTSEL VE SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR72/18/KSA

TOPLAM BÜTÇE

8.000.000 

PROGRAMIN AMACI

Merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1.Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması,

Öncelik  2. Eğitimde modern teknik, yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması

Öncelik  3. Akıllı Şehir uygulamaları ile yaşam kalitesinin arttırılması

PROGRAMA ÖZEL DÜZENLEMELER

 • * Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tablolarda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir.
 • * Program önceliklerinden 3. Önceliğe başvuran Başvuru Sahipleri, diğer öncelikleri seçemeyeceklerdir. 


3.
YENİ VE YENİLENEBİLİR TARIM UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN ADI

YENİ VE YENİLENEBİLİR TARIM UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR72/18/YTU

TOPLAM BÜTÇE

9.000.000

PROGRAMIN AMACI

Tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması ile TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve modernizasyonu

Öncelik 2. Yenilenebilir enerji uygulamalarının tarım  alanında kullanılması

Öncelik 3. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı kurulumunun desteklenmesi

PROGRAMA ÖZEL DÜZENLEMELER

 • * Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tabloda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir


Ayrıca başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen programlara yönelik deneyimlerini belirtmeleri gerekmektedir.


“Endüstriyel Gelişim Ve Verimlilik Mali Destek Programı” İle İlgili Deneyim Alanları;


· Gıda sanayi (tıbbi ve aromatik bitkiler, laboratuvar altyapısı)

· İmalat sanayi

· Ar-Ge ve Yenilikçilik

· Üretim ve strateji planlama

· Bilgi teknolojileri

· Verimlilik

· Ürün tasarımı ve geliştirme

· Endüstriyel tasarım

· Süreç geliştirme, yeni ürün/üretim sistemi devreye alma

· Maden işletmeciliği – işlenmesi ve zenginleştirilmesi

· Fikri Mülkiyet Hakları


“Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” İle İlgili Deneyim Alanları;


· Sosyal altyapı

· Kentsel altyapı

· Küçük ölçekli altyapı işleri

· Sosyal kalkınmayı destekleyici ortak kullanım amaçlı merkezler ile ilgili projeler

· Kültür faaliyetleri

· Sosyal koruma

· Dezavantajlı gruplar

· Sosyal içerme

· Sosyal uyum


Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” İle İlgili Deneyim Alanları;


· Tarımsal altyapı

· Tarımsal ürün işleme ve tarıma dayalı sanayi

· Tarımsal ürünlerin pazarlanması

· Alternatif enerji kaynaklarının tarımda kullanımı

· Gıda güvenliği

· Hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması

· Toprak, iklim analiz laboratuvarları

· Erken uyarı sistemleri, bilişim ve hassas tarım teknolojileri

· Çiftçilere yönelik mesleki eğitim

· Coğrafi etiketleme

· Tarımsal yapılar ve sulama teknolojileri

· Tarım ekonomisi

· Tarımsal mekanizasyon

· Tarımda katma değer artışı

· Tıbbi Aromatik Bitkiler

· Seracılık, organize seracılık ve seracılıkta jeotermal kaynakların kullanılması

· Nitelikli tarımsal ürün depoları

· Organik tarım

· İyi tarım uygulamaları

· Arıcılık ve arı ürünleri

· Hayvancılık ve hayvan pazarları

· Hayvansal üretim, hayvan ıslahı ve zootekni

· Su ürünleri yetiştirme, muhafaza, işleme ve paketleme teknolojileri


Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar


Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.


Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.


Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme başlamadan önce başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.


Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.


Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.


Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi


Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, KAYS sistemi üzerinden sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla Ajans uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında adaylardan ilave destekleyici belge sunmaları istenebilir.


Seçilen bağımsız değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diplomalar, sertifikalar, başvurulan alanla ilgili tecrübeleri gösteren belgeler, yabancı dil bilgisini gösteren belgeler ile benzeri belgeleri) sözleşme öncesinde talep edilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.


Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı


Kalkınma Ajansları bağımsız değerlendirici havuzunda yer almak isteyen adayların Ajans web sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


Adayların kayıt işleminin ardından kendi hesaplarından KAYS sistemine giriş yaparak, ilgisine göre Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı”, “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” Bağımsız Değerlendirici ilanına başvurmaları gerekmektedir.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bağımsız değerlendirici başvuruları 16 Şubat 2018 saat 23:59’a kadar kabul edilecektir.


Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bağımsız değerlendirici adayları, KAYS üzerinde yer alan standart bağımsız değerlendirici bilgi alanlarını doldurup destekleyici belgelerle birlikte KAYS sistemine yüklenmelidir.


Bağımsız Değerlendiriciler hakkında bilgilendirme ve eğitim programına yönelik detaylı bilgi ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman


Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.


Seçilen bağımsız değerlendiricilerin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nda 9 Nisan – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında görevlendirilmeleri planlanmaktadır. Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı ve her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Değerlendirme çalışmaları Ajans merkez hizmet binasında “Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ” adresinde gerçekleşecektir.


Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler


Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.


Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.


Yükseköğretim kurumlarından başvuracak öğretim görevlilerinin kurumlarından görevlendirme yazısı almaları gerekmektedir.


ÜCRETLENDİRME

Değerlendirme Ücreti Tavanı

Diğer Giderler

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının azami % 25’i ödenecektir.

Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri bir defaya mahsus karşılanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının azami % 25’i yatırılacaktır.

Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri bir defaya mahsus karşılanacaktır.

Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır.


Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere Ajans internet sitesinden www.oran.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgi İçin;

Tel: (0 352) 315 32 24 E-posta: pyb@oran.org.tr


Kamuoyuna ilanen duyurulur.

  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr