TR | EN
    
2017 MDP

Sıkça Sorulan Sorular

2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

S1. Yeni kurulmuş bir firma bu destekten yararlanabilir mi?


C1. Başvuru Rehberinde şirket kuruluş tarihi ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya yer verilmemiştir. Ajans’a proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması yeterlidir. Buna göre, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığı altında belirtilen diğer hususlara uymak koşuluyla yeni kurulmuş firmalar da proje başvurusunda bulunabilirler.


S2. KOBİ tanımı nasıldır?


C2. Başvuru Rehberi’nin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında da belirtildiği gibi, 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 40 milyon Türk Lirasını aşmayan, sermayesinin veya oy haklarının %25’den fazlasının bir kamu kurumuna ve KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan gerçek veya tüzel kişiler KOBİ kapsamına girmektedir.


S3. Önceliklerin birbirlerine göre üstünlükleri var mıdır? (Öncelikler sıralı mıdır: Öncelik 1’in kapsamına giren Öncelik 2’nin kapsamına girenden daha mı avantajlıdır?)


C3. Başvuru Rehberi’nin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri başlığı altında belirtilen önceliklerin birbirlerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır.


S4. Aynı sektörde aynı konuda bir proje sunulduğunda kriter ne olacaktır?


C4. Değerlendirme sürecinde; yapılan başvurunun öncelikle amaç, öncelik ve uygunluk kriterlerine uyup uymadığı değerlendirilecektir. Ardından projenin yürütülebilmesi için sahip olunan deneyim, teknik uzmanlık, yönetim kapasitesi ve finansman kaynakları ve diğer değerlendirme kriterleri (Bakınız: Başvuru Rehberi “2.3. Başvuruların Seçilmesi ve Değerlendirilmesi”) puanlanacaktır. Dolayısıyla doğrudan konuların veya faaliyetlerin birbirine üstünlüğü değil pek çok farklı kriterin değerlendirilmesi ve puanlanması gerçekleştirilecektir.


S5. Ofis kirası ve masrafları uygun maliyet kapsamında mıdır?


C5. Başvuru rehberinde de açıkça belirtildiği üzere "Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri" Mali Destek Programı kapsamında uygun olmayan maliyetler arasındadır.


S6. Ajans tarafından araç alımı veya kiralanmasına destek sağlanabilir mi?


C6. Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı altında belirtildiği gibi araç alım veya kiralama maliyetleri uygun maliyet değildir.


S7. Mali Destek Programları kapsamında Kamu İdarelerinin faaliyetlerine ait kayıtlar nasıl tutulmalıdır?


C7. Bilindiği üzere Kamu idareleri Desteklerinin Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar yayınlanmış olup, kamu idareleri bu usul ve esaslara göre proje kayıtlarını tutmalı ve proje muhasebe işlemlerini bu usul ve esaslara göre yapmalıdırlar. Bu usul ve esaslara göre de yararlanıcıların Ajans’ın belirtmiş olduğu kurallar çerçevesinde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasını müteakip beş yıl süreyle saklanmalıdır.


S8. Projede satın alımlar nasıl olacak?


C8. Başarılı bulunacak Başvuru Sahipleri ile sözleşme imzalandıktan sonra Ajans tarafından Satın Alma Eğitimleri verilecektir. Ayrıca bilgi vermesi için sunulan Standart Sözleşme’nin eklerinden EK IV-Satın Alma Kuralları’nı inceleyebilirsiniz.


S9. Proforma faturalar arasında fiyat farkı olabileceğinden bütçeye ortalama bir fiyat mı yoksa en düşük proforma fatura tutarı mı yazılacaktır?


C9. Proforma fatura sunulmasının amacı bütçeler hazırlanırken gerçekçi değerlerin tespit edilebilmesidir. Bu itibarla sunulacak proje bütçesinin destekleyici belgesi olan proforma faturalarda ortalama veya en düşük tekliften ziyade proforma faturalar doğrultusunda gerçekçi maliyetlerin bütçeye yansıtılması esastır.


S10. Ortaklar ayni katkıda bulunabilir mi?


C10. Başvuru Sahibi, ortakları ya da iştirakçileri veya işbirliği yapan kişi veya kuruluşlar tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makine ve ekipman katkılarına ayni katkı denilmektedir. Yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Bu açıklamalar doğrultusunda ortaklarda başvuru sahipleri gibi ayni katkıda bulunabilirler.


S11. Muhtarlıklar uygun başvuru sahibi midir?


C11. 2017 Mali Destek Programları kapsamında Muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.


S12. Dernekler uygun başvuru sahibi midir?


C12. 2017 Mali Destek Programları kapsamında dernekler uygun başvuru sahibi değildir.


S13. Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programında çiftçiler destek alabilir mi?


C13. Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programında çiftçiler uygun başvuru sahibi değildir. 2017 Mali Destek Programları kapsamında çiftçiler ancak şahıs işletmesi kurup, Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunabilirler.


S14. Yenilenebilir enerji tesisi kurularak kurumun enerji ihtiyacı karşılanabilir mi?


C14. Yenilenebilir enerji tesisi kurulumuna yönelik proje başvuruları ancak Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programının 2. önceliği ile ilişkilendirilmesi durumunda başvuru yapılması mümkündür.


S15. Başvuru esnasında matbu evrak teslimi istenecek mi?


C15. Projeler matbu olarak teslim edilmesi istenmeyecektir. Başvurular tamamen KAYS üzerinden yapılacak olup, her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Sadece sistemin oluşturacağı bu taahhütnamenin Ajans’a ulaştırılması gerekmektedir. Taahhütname e-imza ile imzalanabilir. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 23 Mart 2018 saat: 18:00’den önce matbu olarak kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo ile veya elden başvuru rehberinde belirtilen Ajans adreslerinden birine ulaştırılmalıdır.


S16. Bir anonim şirket kar amacı gütmeyen bir program kapsamındaki projeye ortak olabilir mi?


C16. Bir proje kapsamında ortak olabilmek için “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” şartı dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sivil toplum kuruluşları mali destek programı kapsamında başvuru sahibi, proje ortağı veya proje iştirakçisi olamazlar. Mali destek programları kapsamında kâr amacı güden kurumlar, sadece kâr amacı güden kurumlarla proje ortağı olabilirler. Kâr amacı gütmeyen kurumlar ise, yine yalnızca kâr amacı gütmeyen kurumlar ile proje ortağı olabilirler.


S17. Mali destek programı başvuru sürecinde, uygun başvuru sahiplerine ilişkin tanımlayıcı kanun, yönetmelik vs.(örneğinKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik)değişikliği olması durumunda başvuru süresinin uzatılması söz konusu mudur?


C17. Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programlarına ilişkin başvuru süreleri; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 14. Maddesinde belirtilen hususlara göre belirlenmektedir. Mali destek programının ilan edilmesinden sonra geçen başvuru tarihleri içerisinde uygun başvuru sahibi kurumları tanımlayan müeyyidelerde bir değişiklik olması durumunda, Ajans’ın Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde belirtilen kısıtları da dikkate alarak karar verme hakkı saklıdır. Böyle bir durum değerlendirmesi, bahsi geçen yasal değişikliğin resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yapılabilir.


  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr